okt
30

24.10. Medzinárodný deň školských knižníc

kniha mini„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.“
Kniha nám ponúka omnoho viac, ako si dokážeme predstaviť. Pri čítaní knihy sa mnohokrát dozvieme niečo nové, čo sme doteraz nevedeli. Preto každoročne štvrtý októbrový pondelok je dňom oslavy školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1999.
Dobrý vzťah ku knihe rôznymi zábavnými formami ukázali aj žiaci I. stupňa ZŠ.
Prváci rozprávali rozprávku pomocou bohato ilustrovaného leporela a tiež si spolu zahrali rozprávkové pexeso.
Žiaci druhého ročníka navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou. So záujmom si vypočuli rozprávky Tri prasiatka, Veverička Vierka a vedomosti o abecede si upevnili usporiadaním názvov rozprávkových kníh.
Tretiaci súťažili v čitateľskom maratóne, spolužiakom prečítali zaujímavé príbehy a vytvorili si čitateľský denník.
Čitateľský maratón začali žiaci štvrtého ročníka čítaním textu Miškov poklad pokladov od Mgr. Aleny Lampertovej, kde z textu získavali jednotlivé indície, ktoré viedli k lúskaniu čitateľských orieškov. S Miškom cestovali po Slovensku pešo i dopravnými prostriedkami, navštívili kraje Slovenska. Miško ich poučil, ako by sme sa mali správať v horách a tiež riešili logické úlohy. Žiaci získali s Miškom poklad, zistili že „Všade dobre, ale doma najlepšie.“ Svoje vedomosti z literatúry štvrtáci tiež ukázali v zaujímavom literárnom kvíze.
Hlavnou myšlienkou tohto dňa je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a získavaniu čoraz väčšieho počtu milovníkov literatúry. Určite sa to podarilo.

 • 2.D
 • 3 (2)
 • 3 (3)
 • 3 (4)
 • 3. A
 • 3
 • 4.C_D1
 • 4.C_D2
 • 4.C_D3
 • 4.C_D4
 • 4.C_D5
 • I.A
 • I.D
 • II.A_1
 • II.A_2
 • II.B
 • II.C(1)
 • II.C2
 • IV (1)
 • IV (2)

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI