nov
08

WocaBee

wocabee miniNaša škola má rada výzvy. A tak sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.
Súťažilo sa v skupinách, žiaci jednej triedy vytvorili tím a v aplikácii sa učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. Hodnotila sa usilovnosť žiakov v učení sa cudzích jazykov, počet bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičovali, tým viac bodov (za správne odpovede) získavali a tým sa viac aj naučili.

V okresnom kole šampionátu, ktoré prebiehalo od 19. do 28. októbra sa na vynikajúcom 4. mieste umiestnila skupinka angličtinárov z 5.A pod vedením p. uč. Juskovej. Tešíme sa, že si žiaci pomocou moderných technológií zlepšujú svoje jazykové vedomosti a zároveň sú motivovaní k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočne pozitívne výsledky a radosť z učenia sa!

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI