dec
09

Svätý Mikuláš

mikulas miniSvätý Mikuláš,
človek lásky, spravodlivosti a nádeje dnes zavítal aj medzi naše deti. Stal sa biskupom, aby pomáhal svojou štedrosťou, zbožnosťou a zázrakmi. Okrem iného je patrónom detí a chudobných. Deti ho v škole privítali krásnymi básničkami a pesničkami. Zároveň ho sprevádzali aj neposlušní čertíci - symboly zla a nebeskí anjelici - predstavitelia dobra. Ako vieme, dobro v rozprávke vždy víťazí nad zlom, a tak Mikuláš deti motivoval, aby boli lepšími, potešil a rozžiaril ich detské srdiečka a obdaril balíčkami. O rok sa neho tešíme znova.

Celý rok sme poslúchali,
statočne sme pracovali.
Žiaden z nás sa veru nebil,
poctivo sa k tebe modlil.
Čakáme ťa s túžbou všetci,
dones, prosím, dary vo svojom vreci.

 • Mikuláš 1
 • Mikuláš 2
 • Mikuláš 3
 • Mikuláš 4
 • Mikuláš 5
 • Mikuláš 6
 • Mikuláš 7
 • received_1122801488378416
 • received_1670846683317577
 • received_1775113839554193
 • received_3314514785427250
 • received_532237161890450
 • received_919337839473865

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI