dec
11

eTwinning po tretíkrát

etwinning logoeTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005 a tento školský rok sme rozbehli už tretí eTwinning projekt na našej škole. Táto spolupráca vznikla v nadväznosti na minuloročný Erasmus+, kde sme sa spoznali s novými kolegami – pedagógmi z iných krajín a ostali sme v spolupráci.
Tohtoročný projekt má názov My health is my wealth (moje zdravie je moje bohatstvo). Jeho cieľom je objavovať benefity zdravej stravy, športu pre zdravie človeka a poznávať iné Európske kultúry.
Do projektu sú zapojení 9 učitelia so svojimi žiakmi z Grécka, Francúzska, Portugalska, Turecka a Slovenska. Vek žiakov je rovný našim ôsmakom. Pred začatím projektu sme mali online stretnutie všetkých parterov – pedagógov, kde sme sa predstavili a rozvrhli sme vzájomnú prácu počas projektu. Prvou fázou projektu bolo vzájomné predstavenie žiakov. Predstavovali sa pomocou nástroja VOKI (niekoľko ukážok): https://tinyurl.com/2znhg29h, https://tinyurl.com/2nue7tgf, https://tinyurl.com/2mhv5xk7. V nasledujúcej fáze predstavili aj našu školu: https://youtu.be/VM4CdYMOuQU
Počas projektu naši žiaci pracujú v medzinárodných skupinách, kde majú príležitosť používať anglický jazyk v písomnej aj hovorovej angličtine. V rámci skupín si žiaci museli vypočuť vzájomné nahrávky všetkých členov a vytvoriť plagát o tom, čo ich noví kamaráti majú radi (jedlo, šport). Žiaci vytvorili a navrhli aj logo vhodné pre tento projekt a hlasovali zaň.
Momentálne pracujú na vytvorení spoločnej knihy o vitamínoch, ktoré sú pre zdravie človeka nevyhnutné. Každý žiak v skupine má svoju úlohu, ktorú musí splniť. Buď hľadajú informácie o vitamíne, alebo editujú stránku v knihe alebo nahrávajú daný text. Žiaci komunikujú cez fórum v eTwinning platforme.
Priložené obrázky a linky sú dôkazom ich práce.

  • IMG_6282
  • IMG_6552
  • Logo
  • Our first online
  • Voting for logo
  • foto - Listening
  • logo 1
  • logo 2
  • presurvey
  • voki o

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI