dec
12

Mendeliáda

mendel miniObvodové kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže, ktorú zorganizoval Kabinet chémie, sa 7. decembra 2022 konalo už štvrtýkrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Matthias Filip Popaďák (7.A), Ela Fecenková (8.B) a Laura Šuličová (9.B), ktorí sa umiestnili na krásnom 1. mieste. Spoločne vytvorili jeden tím a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa preverovali vedomosti žiakov a v praktickej časti ich zručnosti.
Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov súťaživosť a spoluprácu v skupine. Možno aj takouto zábavnou formou vzbudíme u nich záujem o chémiu. Zaujímavým darčekom pre každého žiaka bola mikulášska čiapka, sladkosť a mydielka vyrobené na chemickom krúžku. Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

 • 20221207_084656
 • 20221207_100643
 • 20221207_100756
 • 20221207_101028
 • 20221207_101256
 • 20221207_101308
 • 20221207_102647
 • 20221207_113442
 • 20221207_113459
 • Screenshot_20221208-181007_Chrome
 • Screenshot_20221208-181028_Chrome
 • Screenshot_20221208-182002_Facebook

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI