jan
16

Pytagoriáda

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.
Naša škola súťaží v kategóriách: 1. stupeň: P3 a P4 a 2. stupeň: P5 až P8. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo). Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.
Tento rok sa najlepšie v školskom kole darilo týmto žiakom:
V kategórii P3 súťažilo 21 žiakov, z toho bolo 12 úspešných riešiteľov.
1. Lukáš Surdej III.B
2. Nina Magurová III.B
3. Filip Dobranský III.A
    Nina Bertová III.D

V kategórii P4 súťažilo 19 žiakov, z toho bolo 14 úspešných riešiteľov.
1. Štefan Kušnír IV.B
2. Simona Karasová IV D
    Adam Lazor IV.C
    Kristína Šaffová IV.A
3. Tomáš Molčan IV.C

V kategórii P5 súťažilo 43 žiakov, z toho bolo 11 úspešných riešiteľov.
1. Diana Demčáková V.B
2. Tomáš Oslovič V.A
    Emília Lacká V.A

V kategórii P6 súťažilo 16 žiakov, z toho bolo 10 úspešných riešiteľov.
1. Boris Steeno VI.B
2. Ondrej Konečný VI.C
    Laura Pivovarníková VI.A
    Vanesa Pisarčíková VI.C

V kategórii P7 súťažilo 12 žiakov, z toho boli úspešní 3 riešitelia.
1. Matúš Novikmec VII.A
2. Katarína Zajícová VII.C
3. Adam František Čalfa VII.A

V kategórii P8 súťažilo 17 žiakov, z toho bolo 11 úspešných riešiteľov.
1. Milan Gešperik VIII.A
2. Tamara Furková VIII.C
3. Michael Kozák VIII.D

Všetkým žiakom gratulujeme k dosiahnutým úspechom.

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI