apr
29

"Englishstar"

engstar miniMáš rád angličtinu a rád súťažíš? Chceš si overiť svoje vedomosti z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi z iných škôl?
Na tieto otázky kladne odpovedali žiaci Dvojky, ktorí sa 27. apríla zapojili už do 10. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - "ENGLISHSTAR". Jej cieľom je popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci 5. až 9. ročníka si vo svojich kategóriách mali možnosť porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka s rovesníkmi z iných škôl.
Vypracované testy boli zaslané na vyhodnotenie organizátorovi súťaže. Veríme, že medzi najúspešnejšími riešiteľmi budú aj naši žiaci, ktorí pravidelne „hviezdia" aj na hodinách angličtiny a pre nás už "Englishstars" sú.

  • IMG_20230426_080628
  • IMG_20230426_080800
  • IMG_20230428_131856
  • IMG_7691

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI