apr
30

Kúzelný svet fyziky

fyzika mini(exkurzia v Slovenskom technickom múzeu)
V piatok, v polovici apríla, sa naši deviataci vydali poznávať vedu a zaujímavý svet techniky, elektriny a astronómie. Slovenské technické múzeum v Košiciach dvojkárom ukázalo svoje technické exponáty a názorné ukážky fungovania fyzikálnych zákonov v praxi, či možnosť „dotknúť sa“ elektriny.
Po pútavom výklade ako to vlastne funguje, sa premiestnili do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, v ktorom si získané vedomosti upevnili zážitkovou formou a oboznámili sa s fyzikálnymi javmi a zákonitosťami. Žiaci s veľkou zvedavosťou obdivovali Faradayovu klietku, vo vnútri ktorej sme v bezpečí pred elektrickým nábojom, Teslov transformátor vyžarujúci energiu v podobe svetla a blesku, plazmovú guľu, ktorá zázračne priťahuje blesky, plazmový stĺp a iné zvláštnosti z oblasti fyziky. Poznatky získané na vyučovacích hodinách fyziky a techniky v škole si deviataci prehĺbili a upevnili zaujímavou exkurziou. Jej cieľ sa naplnil, u mnohých prebudila väčší záujem o svet techniky a myslíme si, že ešte stále rozmýšľajú nad záhadami, ktoré mohli okúsiť na vlastnej koži.

  • IMG_20230421_105532
  • IMG_20230421_105601
  • IMG_20230421_105621
  • IMG_20230421_105623_1
  • IMG_20230421_110033
  • IMG_20230421_110039
  • IMG_20230421_114218
  • IMG_20230421_114350
  • IMG_20230421_120254

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI