máj
09

Flóra sveta na dlani

rastlina mini(exkurzia do botanickej záhrady)
Naši piataci vymenili školské lavice 3. mája za expozičné skleníky vďaka exkurzii v najväčšej botanickej záhrade na Slovensku – v Košiciach. Formou zážitkového učenia sa dozvedeli zaujímavosti o cudzokrajných rastlinných spoločenstvách, vrátane vzácnych a ohrozených druhov. To, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sa presvedčili na vlastnej koži. Ich zrakové zmysly očaril kakaovník a iné cudzokrajné rastliny, čuchové zmysly preverili listy eukalyptu z Austrálie, hmat pichľavé kaktusy z Južnej Ameriky a chuťové bunky si pochutnali na dobrotách zabalených z domu.
Kondičku a orientáciu v priestore si zlepšili vypracovaním pracovného listu, ktorý ich sprevádzal dendrologickým náučným chodníkom. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti a navyše zdokonalili aj prácu v skupine. Pri hľadaní správnych odpovedí využívali informácie na tabuľkách pri drevinách, pozorovali prírodu a tvorivo premýšľali.
Takáto forma učenia bola pre žiakov príjemným spestrením, upevnením vzťahov v kolektíve a bezpochyby zvýšila záujem o prírodu a prírodne vedy.

 • IMG_0324
 • IMG_0326
 • IMG_20230503_090948
 • IMG_20230503_092111
 • IMG_20230503_094703
 • IMG_20230503_095351
 • IMG_20230503_095749
 • IMG_20230503_100339
 • IMG_20230503_100550
 • IMG_20230503_102821
 • IMG_20230503_102943
 • IMG_20230503_103315

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI