máj
19

Fenomény sveta Peniaze – akadémia EDULAB

pokladnicka miniAko jedna zo 100 tried bola IV.C zaradená medzi tie, ktoré získali bezplatne balík materiálov „Fenomény sveta Peniaze“ na celý nasledujúci školský rok 2023/2024 od akadémie EDULAB. S týmito vzdelávacími materiálmi zažijú žiaci veľa pútavých momentov v triede.

Téma Peniaze pozostáva z 12 vzdelávacích modelov spracovaných v 4 perspektívach s desiatkami rôznorodých aktivít. Obsahuje 90 videí z dielne britskej BBC, ktoré žiakom prinášajú prvotriedny audiovizuálny zážitok. Videá sú vhodne doplnené o zaujímavé interaktívne cvičenia. Balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta je pripravený tak, aby  umožnil ich okamžité využitie na vyučovaní. Pomocou materiálu Sprievodca získajú žiaci istotu a zručnosť v používaní modelov, aktivít, videí či interaktívnych cvičení.
Vzdelávací model Moje financie je súčasťou perspektívy Ako nás ovplyvňujú. Pozostáva zo 4 samostatných vzdelávacích aktivít, pomocou ktorých sa žiaci dopracujú k jednotlivým cieľom (uvedomiť si vzťah medzi potrebami a želaniami, poznať zdroje osobných príjmov, porovnať hrubú a čistú mzdu).

Motivácia: Nevyhnutnosť peňazí
Ešte pred začiatkom aktivít môže učiteľ využiť motivačnú časť. Tá je realizovaná formou diskusie vedenej na základe ponúkaných otázok, ktoré vychádzajú zo skúseností žiakov.

Aktivita 1: Čo chcem a čo potrebujem
Ľudia sa v záujme zabezpečenia plnohodnotného života snažia napĺňať čo najviac potrieb. Všetci si chceme plniť svoje sny, avšak platí, že nie vždy môžeme mať všetko, po čom túžime. Preto je dôležité vedieť rozoznať, čo skutočne potrebujeme a naopak, bez čoho sa pokojne zaobídeme. Žiaci sa počas aktivity presvedčia, že jedným z rozhodujúcich faktorov napĺňania ľudských potrieb sú peniaze.

Aktivita 2: Odkiaľ máme príjmy
Zabezpečenie životných potrieb a osobných želaní sa nezaobíde bez finančných príjmov. Majú všetci ľudia rovnaký druh príjmu? A môže mať človek viac zdrojov príjmov? Odpovede na tieto otázky budú žiaci hľadať počas nasledujúcej aktivity.

Aktivita 3: Hrubá a čistá mzda
Mzda je odmenou zamestnanca za vykonanú prácu. Jej výška pritom môže závidieť napríklad od vzdelania, náročnosti práce, pracovných skúseností alebo je výsledkom ponuky a dopytu na trhu práce. Avšak mzda uvedená v pracovnej zmluve a suma, ktorú zamestnanec dostane na účet, nie sú totožné. Počas aktivity žiaci pochopia rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou.

Od tohto momentu môžeme odštartovať expedíciu v triede.

  • Image
  • Image[1]
  • Image[2]
  • Snimka obrazovky 2023-05-14 o 21.50.19

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI