máj
23

VÝTVARNÝ SIRK – 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži

farebny tyzden miniV piatok 5. mája 2023 pri Vysokej peci v Červeňanoch sa konalo slávnostné vyhlásenie a vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže Výtvarný Sirk.
Do súťaže sa zapojilo až 92 základných, umeleckých a špeciálnych škôl z celého Slovenska a vyberalo sa zo 753 prác všetkých možných výtvarných techník.
Porota, v zložení Miroslav Sklenárik, Eva Wilson a Barbora Nosková, vyberali z prác, ktorých témou bolo Čím budem, čím sa stanem.
Žiak I.D triedy Alex Havrila získal v tejto súťaži pekné 3. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme!

  • Alex1
  • alex

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI