Výberové konanie

Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke Administrátor 501
Oznam školskej jedálne! Administrátor 331
OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV Administrátor 357
Urobili sme radosť... Administrátor 436
Lúčenie s deviatakmi Administrátor 988
Žiaci pre žiakov Administrátor 350
Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou Administrátor 370
Druháci na výlete Administrátor 367
Tretie miesto na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet Administrátor 345
Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke Administrátor 350
Významné európske ocenenie projektu Administrátor 347
100% Englishstars z Dvojky Administrátor 353
Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári Administrátor 429
Na vranovskom maratóniku aj naši bežci Administrátor 402
FAREBNÝ TÝŽDEŇ Administrátor 376
UPOZORNENIE ŠKD Administrátor 338
Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE! Administrátor 349
Zumba a remeslá Administrátor 286
Ak máš toho viac, PODEĽ SA! Administrátor 311
2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Administrátor 366
Pán primátor u nás... Administrátor 354
Hviezdy medzi hviezdami Administrátor 338
Postup do celoslovenského kola! Administrátor 330
Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE Administrátor 331
DVOJKA VOLLEY CUP 2023 Administrátor 431
Lesná pedagogika na DVOJKE Administrátor 380
Ôsmaci listovali v archíve Administrátor 361
Matematický klokan 2023 Administrátor 497
MDD v ŠKD Administrátor 505
MDD športová olympiáda Administrátor 479

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI