Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke Administrátor 161
Oznam školskej jedálne! Administrátor 65
OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV Administrátor 101
Urobili sme radosť... Administrátor 164
Lúčenie s deviatakmi Administrátor 573
Žiaci pre žiakov Administrátor 98
Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou Administrátor 123
Druháci na výlete Administrátor 125
Tretie miesto na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet Administrátor 91
Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke Administrátor 106
Významné európske ocenenie projektu Administrátor 101
100% Englishstars z Dvojky Administrátor 110
Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári Administrátor 158
Na vranovskom maratóniku aj naši bežci Administrátor 162
FAREBNÝ TÝŽDEŇ Administrátor 105
UPOZORNENIE ŠKD Administrátor 97
Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE! Administrátor 116
Zumba a remeslá Administrátor 72
Ak máš toho viac, PODEĽ SA! Administrátor 96
2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Administrátor 150
Pán primátor u nás... Administrátor 134
Hviezdy medzi hviezdami Administrátor 128
Postup do celoslovenského kola! Administrátor 112
Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE Administrátor 78
DVOJKA VOLLEY CUP 2023 Administrátor 148
Lesná pedagogika na DVOJKE Administrátor 143
Ôsmaci listovali v archíve Administrátor 150
Matematický klokan 2023 Administrátor 211
MDD v ŠKD Administrátor 265
MDD športová olympiáda Administrátor 236

Nový  Create new article.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI