jún
01

Cenné prvenstvo v okrese

tanec(slávnostné vyhodnotenie okresných olympiád)
Byť motivovaný a zapálený pre prácu, chytiť sa príležitosti a dokonca uspieť, je najväčšou radosťou žiaka a jeho učiteľa, ktorý vie, že jeho práca má zmysel. Na Dvojke sme takú radosť tento školský rok zažívali vďaka našim šikovným žiakom veľmi často. CVČ vo Vranove n. Topľou posledný májový deň (31. 5.) rekapitulovalo úspešnosť žiakov okresných škôl na olympiádach a súťažiach za celý rok.
Z rúk RNDr. Valérie Novikmecovej (vedúca oddelenia školstva) a Ing. Anny Marcinčinovej (riaditeľka CVČ VT) si diplomy a odmeny prevzali najšikovnejší žiaci okresu. Za našu školu boli ocenení: T. Gešperiková (3.C), K. Šaffová (4.A), Š. Kušnír (4.B), E. Lacká (5.A), D. Mihalčin (5.C), L. Pivovarníková (6.A), V. Pisarčíková (6.C), N. Mitriková (7.A), Z. Jakubčinová (7.C), K. Zajícová (7.C), Z. Oslovičová (8.A), M. Kozák (8.D), M. Gešperik (8.A), D. Petríková (8.A), M. Pohlod (9.A), B. Lešňanský (9.B), R. Vasilko (9.B), S. Saladiaková (9.B) a K. Kačerová (9.C).
Najčastejšie sa na pódiu striedali dvojkári, a tak ZŠ Sídlisko II bola vyhodnotená ako najúspešnejšia škola v okresných kolách olympiád v šk. roku 2022/2023 a obhájila si tak prvenstvo, ktoré získala už v minulom školskom roku. Blahoželáme všetkým oceneným a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu žiakom a učiteľom. Veríme, že zapálenie a motivácia v žiakoch pretrvá, znásobí sa a nakazí aj ostatných našich dvojkárov.

 • IMG_20230601_174807
 • diplom
 • thumbnail_I
 • thumbnail_Image (1)
 • thumbnail_Image (10)
 • thumbnail_Image (11)
 • thumbnail_Image (12)
 • thumbnail_Image (13)
 • thumbnail_Image (14)
 • thumbnail_Image (15)
 • thumbnail_Image (16)
 • thumbnail_Image (17)
 • thumbnail_Image (2)
 • thumbnail_Image (3)
 • thumbnail_Image (4)
 • thumbnail_Image (6)
 • thumbnail_Image (7)
 • thumbnail_Image (8)
 • thumbnail_Image (9)
 • thumbnail_Image

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI