jún
04

Botanikiáda

rastlina miniBotanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala už 12. ročník projektu pod názvom BOTANIKIÁDA, ktorý je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom.
Aktuálny ročník BOTANIKIÁDY dostal podtitul „Voda, základ života“. Školské kolo sa uskutočnilo online formou v apríli a naši šikovní žiaci Matej Surdej (V.C) a Ján Štefanko (V.B) postúpili do regionálneho kola. Žiaci postupne plnili problémové úlohy na stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk. Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti a prežili zaujímavý deň plný učenia sa hravým, interaktívnym spôsobom.

  • botanikiáda

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI