jún
05

Fantastický úspech!

pyt miniZLATO v celoštátnom kole Pytagoriády
Milan Gešperik z VIII.A, ktorému to matematicky výborne myslí, opäť ukázal, že patrí k najlepším počtárom na Slovensku. 23. a 24. mája sa zúčastnil celoštátneho kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Ako najlepší zo školského, ba aj obvodného kola, reprezentoval okres v celoštátnej Pytagoriáde. Statočne sa popasoval s ťažkými 20 úlohami, na ktorých vyriešenie mal len 60 minút a podaril sa mu megaúspech! Vo svojej kategórii si vybojoval 1. miesto.
Celoštátneho kola sa zúčastňujú najúspešnejší súťažiaci z obvodných kôl, kde bodovú hranicu na postup stanovuje Ústredná komisia Pytagoriády po doručení výsledkových listín z obvodných kôl. Milanovi blahoželáme k obrovskému úspechu a p. uč. Krajčovičovej ďakujeme za prípravu. Dúfame, že Milanovou snahou a úspechom nakazíme ešte veľa dvojkárov.

  • 01
  • 02

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI