Výberové konanie

jún
06

Recyklomóda

pv miniOdpad nie je strašiak! A práve preto, sme sa s deťmi zo ŠKD zapojili do súťaže zameranej na tému recyklovania a upcyklovania odpadu s názvom Recyklomóda, s modelom s názvom Kráľovná fašiangového sprievodu. Zadaním pre žiakov základných škôl bolo vytvoriť odev, ktorý bude z odpadového materiálu. Prihlásené projekty prešli interným kolom hlasovania medzi zamestnancami envirofondu a následne sa konalo finále najlepších modelov za účasti odbornej poroty a zástupcov Ministerstva životného prostredia i Environmentálneho fondu. Odmenou za našu snahu boli lístky pre deti aj ich rodičov do Zoo v Bojniciach. Touto aktivitou sa snažíme podporovať kreativitu a spoluprácu medzi deťmi a upriamiť ich pozornosť na témy ako sú recyklovanie, upcyklovanie.

  • RM_1
  • RM_2
  • RM_3
  • RM_4
  • RM_5
  • RM_6

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI