jún
09

Ôsmaci listovali v archíve

znaksr mini(Deň otvorených dverí v archíve)
V archíve nájdeme písomnosti a materiály dokumentačnej povahy, ktoré majú historický, kultúrny, hospodársky a politický význam.
Do budovy archívu vo Vranove nad Topľou sa vybrali žiaci 8.ročníka 7. júna 2023 na Deň otvorených dverí. Hneď v prízemí obdivovali depot s uloženými písomnosťami v škatuliach a pohyblivých regáloch. Na prvom poschodí v prednáškovej miestnosti mohli vziať do rúk starú kroniku Základnej školy Juh či matričnú knihu a v bielych rukavičkách v nich listovať i pozrieť si vitríny so zaujímavosťami o Červenom kríži, mohli vidieť bronzovú, striebornú i zlatú plaketu, čo je Jánskeho medaila odovzdávaná bezpríspevkovým darcom krvi na Slovensku i v Čechách. Zaujal starý písací stroj, pri ktorom stáli vždy aspoň traja žiaci a skúšali na ňom písať. V ďalšej miestnosti si žiaci vyskúšali a zopakovali vedomosti o poskytovaní 1.pomoci ľuďom v ohrození života.
A kto môže navštíviť a využiť služby archívu? Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom formou štúdia v bádateľni archívu alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov. Podmienky štúdia upravuje bádateľský poriadok štátneho archívu. Prístup k archívnemu materiálu je bezplatný, poplatky za správne úkony sa vyberajú v zmysle Zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Štúdium archívnych dokumentov sa uskutoční v bádateľni archívu na základe podanej písomnej žiadosti vyplnením bádateľského listu. Je potrebný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty bádateľ vyplní čitateľne žiadanku.

 • IMG_20230607_085829
 • IMG_20230607_085838
 • IMG_20230607_105040
 • IMG_20230607_112200
 • IMG_20230607_112739
 • IMG_20230607_113014
 • IMG_20230607_114722
 • IMG_20230607_114842
 • received_274282054999720
 • received_298859872540842
 • received_774409590844847

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI