jún
17

Zumba a remeslá

tanecHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vďaka projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila 16. júna 2023 predprázdninové tanečné aktivity, ku ktorým sa pripojili aj naši žiaci tretieho ročníka zo Základnej školy Sídlisko II. Podujatím sprevádzala tanečná lektorka zumby, Mgr. Adela Mikitová, ktorá predviedla zaujímavé tanečné techniky zumby a spoločne so všetkými žiakmi si zatancovali na rytmické melódie. Precvičili sme si pohybové schopnosti na tanečnej fitnes hodine plnej energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Po zumbe rozcvičke sme spoločne navštívili remeselné stánky pred Domom kultúry, kde sme si vyskúšali hrnčiarsky kruh, prácu s drôtikmi pri výrobe prsteňov. Oboznámili sme sa s výrobou medu a jeho ochutnávkou a ďalšími zaujímavými remeslami.

  • IMG-1a42c0de86fa4cf41afc3e583c27aa8f-V
  • IMG-8002c89417511ed2654c402222dafb9e-V
  • IMG_20230616_110654
  • IMG_20230616_110709
  • IMG_20230616_113252
  • IMG_20230616_113430
  • IMG_20230616_114003

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI