Výberové konanie

jún
12

Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE

logoucebne miniS myšlienkou vybudovania zážitkových EKO-učební sme sa v ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou pohrávali už v školskom roku 2019/2020. S naplnením myšlienky a revitalizáciou exteriéru školského areálu sme začali v apríli 2023 a práce ukončili v máji 2023. Naším zámerom bolo zefektívniť a lepšie využiť rozsiahly priestor školského dvora nielen na oddych a šport ako doposiaľ, ale aj edukačne s prihliadnutím na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia. V prvej fáze sme prebudovali priestory hlavne s edukačným zámerom priameho kontaktu „človek – príroda“. Vybudovali sme zážitkové 3 EKO-učebne: Dažďová záhrada, Lesný chodník a MiniArborétum.

Prínosmi DAŽĎOVEJ ZÁHRADY sú, napríklad pomalé vsakovanie dažďovej vody priamo do pôdy, zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia, domov pre rôzne užitočné živočíchy, zlepšenie biodiverzity okolia a zvýšenie atraktivity priestoru.

LESNÝ CHODNÍK: K existujúcim drevinám v areáli (lipa, smrek, borovica) sa vysadili kry a dreviny, ktoré sú charakteristické pre listnatý les našich podmienok, žiaci pozorujú, ako rastú a vyzerajú niektoré lesné druhy stromov, krov a bylín, ako sa vyvíjajú niektoré huby resp. druhy hmyzu a pod. Štrkovým chodníkom a modeláciou terénu priestor autentickejšie pripomína skutočný lesný chodník. Najmä deti v mestskom prostredí by sa mali zamyslieť, ako by sa dalo jednoduchým spôsobom vytvoriť krajšie miesto pre život a v tejto EKO-učebni takúto možnosť majú.

MINIARBORÉTUM: je najväčšou senzáciou areálu našej školy. Žiaci môžu sledovať vyrastať flóru 3 dendroflór (Európy, Severnej Ameriky a Ázie) na jednom mieste. Sprievodné tabule pri jednotlivých taxónoch sú potrebnou pomôckou spoznania jednotlivých cudzokrajných druhov flóry. Žiaci môžu pozorovať ich odlišnosti a podobnosti v detailoch, čo je jedinečnosťou v našich podmienkach.

Zrevitalizovali sme 1 083 m2 areálu školského dvora a vysadili sme:

21 ks stromov,
380 ks kríkov,
1150 ks cibuľovín,
2234 ks trvaliek.
Náš zelený projekt Zážitkové EKO-učebne na Dvojke v prvej etape bol podporený cez grantovú schému Environmentálny fond v celkovej výške 87.000 eur. V druhej plánujeme škole prinavrátiť Školskú záhradu a vysadiť Ovocný sad. Pod sloganom „Zažni v sebe zelený plamienok“ prebúdzame v žiakoch environmentálne cítenie a záujem o ochranu prírody a celého okolia.

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Napísali o nás tu...

 • 20230425_084144-min
 • 20230506_101827-min
 • 20230515_181643-min
 • 20230607_162702-min
 • 20230616_125037-min
 • 20230616_125327-min
 • 23-min
 • 25-min
 • 26-min
 • 27_20230419_143917-min
 • 342289168_3438920266436567_2090529230057809282_n-min
 • 344565183_1214311132604637_2022317291893536940_n-min
 • 344579305_229037079739459_4006708247657626563_n-min
 • 345854241_620062719739470_766984296261843697_n-min
 • 346057883_713275033930757_7356395489840129650_n-min

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI