jún
23

100% Englishstars z Dvojky

esO súťaži Englishstar sme už pred časom informovali. Táto medzinárodná súťaž v anglickom jazyku sa konala 27. apríla a zúčastnilo sa jej 30 žiakov 5. – 9. ročníka. Výsledky našich žiakov nás veľmi milo potešili, pretože medzi najúspešnejšie „stars“, ktoré dosiahli v teste 100 %, patria aj 2 žiačky našej školy: Laura Ravasová z 8. A a Alexandra Dopiráková z 9.A. Ďalších 20 žiakov dosiahlo skvelý výsledok, viac než 90 percentnú úspešnosť. Každý žiak bol odmenený diplomom a vecnou cenou, perom s logom súťaže a tiež zľavovým kupónom od sponzora súťaže Fusakle.
Všetkým žiakom patrí vďaka a uznanie za čas, ktorý venujú štúdiu anglického jazyka aj po vyučovaní v rámci voľného času. Tento čas je zúročený, o čom sa máme možnosť presvedčiť v rôznych jazykových projektoch či súťažiach.

  • Englishstar1
  • Englishstar3
  • es

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI