jún
28

Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou

farebny tyzden miniZáver školského roka priniesol aj vyhodnotenie súťaží pod záštitou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Ako dokážu deti popustiť uzdu svojim myšlienkam a vytvoriť zaujímavý obraz o tajuplnom vesmíre, sme sa dozvedeli z prác žiakov zapojených do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí.” Každoročne ju vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.
V 38. ročníku nechýbali ani pekné diela našich žiakov: práca Michaela Činčeru (1. D) pod vedením Mgr. M. Šofrankovej a práca Eriky Mattovej (6. A), žiačky p. uč. M. Borošovej, porota vybrala medzi tie najlepšie, ktoré postúpili z regionálneho do celoslovenského kola v Hurbanove.

 

Nadaní umelci mali tiež možnosť prezentovať svoj talent v 31. ročníku okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby „Detský výtvarný Vranov“, kde sa medzi víťazmi opätovne nestratili ani reprezentanti našej školy: v II. kategórii (9-12 rokov) Elena Laktičová (4. B), žiačka p. uč. D. Hrehovej, priestorová práca Zuzany Štofovej (4. D), ktorú pripravovala p. uč. I. Lompartová a žiačka p. uč. M. Borošovej, Laura Mandulová (9. C), ktorá získala cenu riaditeľky HZOS.
Všetci ocenení si osobne prevzali diplom a odmenu z rúk pani riaditeľky HZOS Mgr. Martiny Jurčovej.
Srdečne blahoželáme!

  • IMG_4097
  • IMG_4099
  • IMG_4101
  • IMG_4103
  • IMG_4106
  • IMG_4107

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI