sep
19

Biela pastelka

bp miniMoja mama nevidí
lúku, stromy, žiaden kvet.
Čiernym plášťom z hustej tmy
má zakrytý celý svet.

Nevie ako vyzerá
                              ocinova košeľa,
                              roztvorený páví chvost
                              a predsa je veselá.
                            (úryvok z básne Moja mama vidí nebo)

Ľudia so zrakovým postihnutím vnímajú svet okolo nás inak – rukami, ušami, nosom, predstavami... Ich svet je bez farieb, no ich srdcia častokrát plné nekonečnej lásky, pokory, radosti a vďaky.

V piatok 22. septembra sa naša škola opäť zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Ako môžeme spoločne pomôcť?
- vhodením dobrovoľného príspevku do prenosnej pokladničky dobrovoľníkov Bielej pastelky v našej škole v piatok 22. septembra
- zaslaním SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €
- zdieľaním a oslovením ďalších dobrosrdečných ľudí s nádejou pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím.

Aj vďaka Vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života.
Ďakujeme.

Biela pastelka znamená svetlo, keď všade navôkol je tma...

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI