Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Návšteva predškolákov Administrátor 115
Všetci sme tu kamaráti - prevencia šikanovania Administrátor 123
KMČ v knižnici Administrátor 109
Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Administrátor 132
Šiestaci vo Vihorlatskom múzeu Administrátor 126
Majstri techniky Administrátor 136
Netradičná telesná výchova Administrátor 116
Jazykový kvet – školské kolo Administrátor 143
Poďakovanie Administrátor 162
1.kolo v okresnej súťaži mladších žiačok v prehadzovanej a minivolejbale Administrátor 132
Olympiáda zo SJL - okresné kolo Administrátor 102
SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI Administrátor 107
Čo je pravda a čo nie, overiť si musíme! Administrátor 102
Nekonečný VESMÍR Administrátor 104
Medzigeneračné tandemy Administrátor 111
ENVIROkalendár- Zber mobilov Administrátor 128
Včela očami detí Administrátor 167
Turnaj v hre spoločenských hier Administrátor 130
Klub mladých čitateľov Administrátor 127
Čo je tolerancia? Administrátor 112
Množstvo „NAJ-„ NA Jednom mieste Administrátor 139
Čarovný štetec – zázračná farbička Administrátor 255
Vážené dámy, vážení páni! Administrátor 223
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Administrátor 204
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 146
225 párov ponožiek! Administrátor 119

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI