Výberové konanie

nov
19

SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI

matka......aj maličkosti nás robia šťastnými.....
Svetový deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17. – 18.11.2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.
Dobrosrdeční ľudia sa radi delia o svoj čas a dajú si námahu, aby sa so svetom podelili aj o svoje emócie. Obetujú svoj spánok a často aj dôležitejšiu prácu len preto, aby učinili iných ľudí šťastnými. Nevedia povedať nie, nič im nezabráni dávať. Dobrosrdečnosť však nie je len o tom, koľko dávame a ako sa cítime. Je to aj o emocionálnej výchove, ktorá nám bola poskytnutá. Žiaci štvrtého ročníka v rámci tohto dňa obdarovali svojich kamarátov zo SŠ na Budovateľskej ulici. Potešili ich peknými básničkami, piesňami, hádankami, zahrali divadielko, spoločne si zaspievali a zatancovali. Podelili sa s darčekmi, sladkosťami a tak urobili veľkú radosť tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Odmena za to, čím sme, nepríde okamžite, pamätajte však, že to, čo dávate, sa vám aj vráti. A každý jeden dobrý čin môže napomôcť svetu k tomu, aby bol lepším miestom.

 • IMG_20231116_100426
 • IMG_20231116_100523
 • IMG_20231116_100650
 • IMG_20231116_101025
 • IMG_20231116_101516
 • IMG_20231116_101749
 • IMG_20231116_102012
 • IMG_20231116_102210
 • IMG_20231116_102503
 • IMG_20231116_102826
 • IMG_20231116_103453
 • IMG_20231116_103520
 • IMG_20231116_103829
 • IMG_20231116_103851
 • IMG_20231116_104158
 • IMG_20231116_104516
 • IMG_20231116_104701
 • IMG_20231116_104851

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI