dec
13

Klub mladých čitateľov

vianoce miniVianoce nám pomaly, ale isto klopú na dvere. Prípravy na najkrajšie sviatky v roku sú v plnom prúde. Každý z nás prežíva Vianoce inak. O tom, ako sa Vianoce slávili kedysi sa dozvedeli členovia Klubu mladých čitateľov. KMČ v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou si na svoje stretnutie pozval klientov zo Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou. Tí žiakom porozprávali, ako sa slávili Vianoce za ich školských čias. Aké zvyky sa tradovali, ale aj čo si našli pod stromčekom. V príjemnej atmosfére sme si spoločne zaspievali známu koledu a navzájom sa obdarovali vianočným pozdravom. Veríme, že toto stretnutie nebolo naše posledné a v blízkej dobe sa ešte stretneme.

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI