dec
18

Slovenské hrady a zámky majú v malíčku

dejol mini(dejepisná olympiáda)
Uplynulý týždeň sa na Dvojke uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka so záujmom o naše dejiny. V tomto školskom roku sa v rámci monotematickej časti úlohy týkali slovenských hradov, zámkov a kaštieľov. Doslova sprievodcovský tréning vybraných hradov a kaštieľov si vyskúšalo 15 žiakov. Museli zvládnuť vedomostný test z histórie, exteriéru a interiéru, priradiť pôdorysy k hradom a zámkom. Postúpiť do okresného kola môžu dvaja s najvyšším počtom bodov z každej kategórie. Blahoželáme všetkým, že sa s tesným rozdielom rytiersky popasovali s ťažkými úlohami. Našim reprezentantom držíme palce vo vyššom kole tejto olympiády: Kat. F (6. roč.)
1. miesto: Daniel Mihalčin
2. miesto: Matej Surdej
3. miesto: Boris Breznický a Natália Mikulášiková

Kat. E (7. roč.)
1. m.: Natália Mandulová
2. m.: Vanesa Pisarčíková
3. m.: Lenka Lapková

Kat. D (8. roč.)
1. m.: Klára Opaľuchová

Kat. C (9. roč.)
1. m.: Tomáš Kalman
2. m.: Peter Kalman
3. m.: Michael Kozák

  • IMG20231204091550
  • IMG20231204091603
  • IMG20231213105352

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI