dec
21

Evergreen citizens (Vždyzelení občania)

etwinning logoIde o štvrtý medzinárodný projekt eTwinning, do ktorého je naša škola aktívne zapojená od októbra 2023. V tomto projekte spolupracujú 4 školy z Francúzska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Dvojku reprezentujú desiati žiaci, ktorí pracujú v dvoch tímoch. Prvé online stretnutie učiteľov sme mali začiatkom októbra. Dohodli sme sa na najbližších spoločných aktivitách.
V októbri sa žiaci vytvorili videá, kde sa predstavili navzájom, naše školy, mestá a krajiny, v ktorých žijeme. Vytvorili sme aj spoločné logo a tiež slogan, na ktorých sme sa zhodli hlasovaním. V novembri sme začali prvou environmentálnou fázou projektu. Najprv sme mali hodinu venovanú slovnej zásobe týkajúcej sa ochrany prírody. Hovorili sme aj o medzinárodných udržateľných cieľoch vytýčených Európskou úniou. Spolu sme vytyčovali ekologické výzvy v našom okolí, ktoré sme zdieľali s našimi priateľmi a vytvorili mapu s ekologickými výzvami, ktorým čelia naše krajiny. Žiaci pripravili hry a otázky iným žiakom.
V decembri sme mali online spoločné stretnutie so žiakmi a učiteľmi z Európy. V tomto mesiaci sme vytvorili spoločnú knihu, kde žiaci predstavovali Vianoce, zvyky a tradície z krajín, odkiaľ pochádzajú. Knihu sme tvorili spoločne v aplikácií storyjumper. Nakoniec sme vytvorili vianočné pozdravy s prianiami pre našich priateľov.

Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto projektu.

  • 1000003594
  • 1000003595
  • IMG_8932
  • IMG_8984
  • Logo
  • card 1
  • card 2
  • dotaz
  • eko štud

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI