Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Komu sa nELEní, tomu sa zELEní Administrátor 123
Čo dnes dýchate? Administrátor 125
Šaliansky Maťko J. C. Hronského Administrátor 163
Svetový deň environmentálnej výchovy Administrátor 138
Žlté krókusy Administrátor 123
Dar jazyka ... anglického Administrátor 133
Zaujímaj sa – KlímaTYzuj sa Administrátor 109
Úspech v medzinárodnej súťaži Administrátor 121
Ide pieseň dokola, okolo stola la – la... Administrátor 142
Na korčuliach veselo a zdravo Administrátor 147
Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne Administrátor 148
Školské kolo v prednese slovenských povestí Administrátor 164
Vzťahy v triede Administrátor 140
Druhácke novoročné priania Administrátor 125

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI