jan
09

Školské kolo v prednese slovenských povestí

salmat logo miniPovesti sú naším kultúrnym dedičstvom. Obsahujú zrnko historickej skutočnosti, ozvláštňujú dejiny pútavým príbehom, a tým sa stávajú súčasťou našej histórie i prostriedkom poznávania vzniku slovenských hradov, zámkov a života v minulosti.
Aj my sme si dnešné popoludnie ozvláštnili prednesom slovenských povestí, z ktorého sme sa dozvedeli nielen niečo o histórii, ale cibrili sme si aj svoje jazýčky. Niektorí žiaci smelšie, iní s dávkou pokory predviedli svoje rečnícke umenie počas školského kola súťaže Šaliansky Maťko. Porota rozhodla takto:

 

V 1. kategórii sa na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci:
1. miesto: Lucia Hromadová, III.A
2. miesto: Timea Bujková, VIII.C
3. miesto: Ivan Krišta, II.C

V 2. kategórii sa darilo týmto žiakom:
1. miesto: Zuzana Magerová, V.A
2. miesto: Rebeka Zálepová, IV.D
3. miesto: Miroslava Bencová, V.B

V 3. kategórii sa na víťazných priečkach umiestnili žiaci:
1. miesto: Daniel Berta, VII.A
2. miesto: Nikolaj Novosiadly, VI.B
3. miesto: Karol Tkáč, VI.A

  • 01-1.kategória
  • 02-1.kategória
  • 20240111_132646
  • 20240111_134710
  • 20240111_141622
  • 20240111_141743
  • 20240111_143048
  • 20240111_144732
  • 20240111_150333

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI