Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
„Zbabraná hra“ siedmakov Administrátor 127
Ekonomická olympiáda Administrátor 115
Popredné umiestnenie v okresnom kole Administrátor 99
Bronz v Matematickej olympiáde Administrátor 101
Valentínske turnaje Administrátor 141
Vlastivedná exkurzia Administrátor 100
3D tlač Administrátor 107
Ako sa stať hrdinom? Administrátor 123
Manželstvo...áno či nie? Administrátor 122
Dve strieborné miesta Administrátor 138
Šírme digitálne dobro Administrátor 113
Fašiangový plesík štvrtákov Administrátor 173
Mg + Ca = 60 Administrátor 130
Najkrajší herbár na Slovensku vytvorili naši žiaci! Administrátor 129
Eliškino 2. miesto v celoslovenskej súťaži Administrátor 109
„Boli masky, veľký bál, bol aj u nás karneval ...“ Administrátor 149
Umenie na školách po východniarsky Administrátor 135
VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími Administrátor 183
Európsky certifíkát kvality je na Dvojke Administrátor 129
Psíky v útulku potrebujú našu pomoc! Administrátor 164
Tretiaci na ľade Administrátor 111
United Neighbours of London Administrátor 140

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI