feb
06

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniKaždoročne sa žiaci našej školy zapájajú do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO. 28. novembra zabojovalo o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími 62 prvostupniarov. Spolu so súťažiacimi z celého Slovenska riešili zaujímavé úlohy z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Na definitívne výsledky si museli počkať, ale už vieme, ktorí z nich získali titul Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň. Odmenou za ich usilovnosť a chuť zmerať si svoje sily s deťmi z celého Slovenska boli diplomy a pekné ceny. Titul Všetkovedko získalo týchto 12 žiakov:
2. ročník
Tamara Ďuranová II.D, Ivan Krišta II.C, Kristína Roškovičová II.B, Matúš Palej II.D, Michael Činčera II.D
3. ročník
Simona Saladiaková III.D, Marko Babenský III.A, Lucia Hromadová III.A, Hana Majerníková III.B
4. ročník
Branislav Kondáš IV.C, Tamara Gešperiková IV.C, Alžbeta Šuflitová IV.A
Najúspešnejšou riešiteľkou sa v tomto roku stala Tamara Ďuranová z II.D, ktorá medzi rovesníkmi z celého Slovenska skončila na 3. mieste.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na nich aj o rok.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI