feb
25

Ekonomická olympiáda

pokladnicka miniVrece s olympiádami sa nám pomaly trhá a pre Dvojku z neho vypadávajú krásne umiestnenia. Naši deviataci sa zapojili aj do online kola 2. ročníka Ekonomickej olympiády. Jej cieľom je vzbudiť záujem a podporovať ekonomické vzdelávanie žiakov. Online test tvorilo 25 náhodne generovaných a uzavretých otázok (5 možností, z ktorých bola 1 správna) z finančnej gramotnosti a okruhov náročných tém a pojmov z ekonómie. Časový limit na vypracovanie bol 40 minút. Zistili, že to naozaj nie je jednoduché, ale aj napriek tomu dosiahli výborné výsledky. Medzi prvými päťdesiatimi súťažiacimi z Prešovského kraja sa umiestnili hneď traja naši žiaci s vyše 70% úspešnosťou Tomáš Kalman z 9. D, Šimon Uzoráš a Alex Mráz obaja z 9. C. Hoci je táto olympiáda ešte v kolíske, teší nás, že v nej už teraz naši žiaci dosahujú kvalitné výsledky.

  • IMG_20240125_111811
  • diplomy
  • thumbnail_IMG_20240125_081039
  • thumbnail_IMG_20240125_081651
  • thumbnail_IMG_20240125_081926
  • thumbnail_IMG_20240125_090751
  • thumbnail_IMG_20240125_102906
  • thumbnail_IMG_20240125_102921
  • thumbnail_IMG_20240125_111618

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI