Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Zápis do 1. ročníka - 2024/2025 Administrátor 2142
Huráááááááá na výýýýýýýlet !!!!!!!!!!!!!!!! Administrátor 150
Dobšinského rozprávkový svet Administrátor 91
Recitačný sviatok vo Vranove Administrátor 91
2 prvenstvá v 2. kole v prehadzovanej a mini-volejbale Administrátor 82
Biblická olympiáda Administrátor 81
Lesná zver očami detí Administrátor 83
Svetový deň vody Administrátor 116
Veľkonočné tvorivé dielne Administrátor 100
Zbabraná hra Administrátor 96
Čítame si ..., Administrátor 98
Malý záchranár – beseda Administrátor 101
Druháci v bábkovom divadle Administrátor 113
Deň vody piatakov v botanickej záhrade Administrátor 75
Vzácne kovy z geografickej olympiády sú na Dvojke Administrátor 110
Strieborný postup do krajského kola Administrátor 75
Hviezdy na dosah Administrátor 122
Dve prvenstvá vo fyzike Administrátor 64
Hviezdoslavov Kubín Administrátor 142
Siedmaci na lyžiach Administrátor 147
Tretiaci opäť na ľade Administrátor 138
Prechádzka rozprávkami Administrátor 125
Ako si vytvoriť kvalitný vzťah? Administrátor 118
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice Administrátor 134
Nebol to výlet! ...ani prechádzka Administrátor 133
Medzinárodný deň materinského jazyka Administrátor 136
Bronz z krajského kola sa ligoce na Dvojke Administrátor 123

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI