mar
05

Medzinárodný deň materinského jazyka

znaksr mini„Ó mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá...“
Týmto krásnym vyznaním vyjadril velikán slovenskej literatúry, P. O. Hviezdoslav, vzťah k rodnej reči. Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už devätnásť rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.
Materinský jazyk je jedinečný, pretože každému človeku sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To v ňom zostáva zakódované natrvalo a nezmení sa ani po tom, ako sa naučí ďalšie cudzie jazyky. Nimi sa oboznamuje s inými pohľadmi na svet, s iným videním problémov, s inými prístupmi k ich riešeniu.

Práve deň, akým je Medzinárodný deň materinského jazyka, je vhodnou príležitosťou pripomenúť si, že zásluhou svätých Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.
O jazyky – a aj o ten vlastný, materinský, sa treba starať, používať ho, opatrovať ho. Inak sa môže stať, že v budúcnosti zmizne z povrchu zemského. Nielen v Medzinárodný deň materinského jazyka preto chráňme materinské jazyky, učme sa nové a zaujímajme sa o zvyky a kultúry svoje ako aj iných národov.
Aj v našej škole sme si pripomenuli tento vzácny deň rôznymi aktivitami od prvého po deviaty ročník. Hra so slovíčkami, čítanie zaujímavých príbehov, rozprávanie rozprávok, tvorivé písanie, poprehadzované vety či iné aktivity prevládali najmä na hodinách slovenského jazyka. Aktivity vyvrcholili súťažou, ktorá spočívala v spoločných odpovediach za triedu na 4 otázky, z toho jedna bola tvorivá. Pani učiteľky SjL vybrali víťazov za jednotlivé ročníky:
5. roč. – V. C
6. roč. – VI. C
7. roč. – VII. D
8. roč. – VIII. C
9. roč. – IX. C

  • 20240221_110530
  • 423062933_923423429422256_5801946652148465394_n
  • 423090647_396631749641207_2788400710713806651_n
  • 423454848_1044035526666489_5147019472194514892_n
  • 423541673_1122055385616375_3330301801590004649_n
  • IMG20240221084250
  • IMG20240221103707

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI