mar
08

Ako si vytvoriť kvalitný vzťah?

manzelia miniVzťahy medzi ľuďmi nás neustále ovplyvňujú. Uplynulý týždeň sme sa v 8. ročníku venovali partnerským vzťahom. Voľba správneho partnera je najdôležitejší krok pre vzťah, manželstvo a neskôr rodičovstvo. Formou rôznych aktivít a metód nám tému partnerských vzťahov pripravili pracovníčky CPPPaP vo Vranove nad Topľou. Cieľom aktivít bolo pomôcť žiakom ujasniť si kvality dôležité pre výber partnera, uvedomiť si vlastné očakávania a potreby vo vzťahu a vytvoriť si predstavu o kvalitnom partnerskom vzťahu. Žiaci pracovali v skupinách, vzájomne sa konfrontovali, vymieňali si názory na hodnotu a postavenie partnerských vzťahov v dnešnej dobe. Museli porozmýšľať, aké hodnoty by bolo dobré vložiť do vzťahu a aké ubrať, aby bol vzťah kvalitný. V našej spoločnosti má manželstvo významné miesto, aj keď nová doba otriasa jeho postulátom. To, ako ho budeme vnímať, závisí od každého z nás. Veríme, že si naši ôsmaci osvojili správny rebríček hodnôt a vlastností svojich budúcich partnerov.

  • IMG_9601
  • IMG_9602
  • IMG_9603
  • IMG_9604
  • IMG_9605
  • IMG_9606

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI