mar
12

Hviezdoslavov Kubín

hviezdoslav mini„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“
J. Čajková
Naša reč – jej vzácne slová sú nástrojom, ktorým človek dokáže zohriať, ale aj ublížiť. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, nálad a postojov prostredníctvom vybraných literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Potreba objavovať hodnoty umeleckého slova stále pretrváva. Dôkazom toho boli krásne chvíle plné umeleckého slova, ktoré sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, 12. marca 2024. Cieľom súťaže je prezentácia umeleckého prednesu, spoznávanie literárnych hodnôt a zároveň vedenie žiakov k tvorivej činnosti. Hodnotí sa vhodnosť výberu textu, schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, jeho hlasová technika, originalita, kultivovanosť rečového prejavu a mnoho ďalších aspektov. Hviezdoslavov Kubín je preto hlavne oslavou umenia slova, našej reči. Sme veľmi radi, že sa na našej škole nájdu žiaci, ktorí dokážu precítiť krásu slova.

Všetkým našim umelcom blahoželáme! No po ťažkom rozhodovaní porota obsadila víťazné priečky týmito žiakmi:

I. kategória: POÉZIA

1. miesto: Tamara Hermanovská, IV. C
2. miesto: Lucia Tkáčová, II. A
3. miesto: Ivana Štovková, III. A
                 Michaela Fedorková, III. C

I. kategória: PRÓZA

1. miesto: Lucia Hromadová, III. A
2. miesto: Tamara Dudová, II. B
3. miesto: Paulína Dudová, III. C
                 Emma Hajníková, IV. B

II. kategória: POÉZIA
1. miesto: Alexandra Hrehová, VI. B
2. miesto: Dominika Sabolová, VI. C
3. miesto: Dominik Barna, V. B

II. kategória: PRÓZA

1. miesto: Nikolaj Novosiadly, VI. B
2. miesto: Bianka Baranová, VI. C
3. miesto: Simona Karasová, V. A
                 Alžbeta Anderková, V. B

III. kategória: POÉZIA
1. miesto: Eliška Tatárová, IX. C
2. miesto: Maxim Košuda, VIII. B
3. miesto: Daniel Trecák, VII. C

III. kategória: PRÓZA

1. miesto: Lucia Mišková, VIII. C
2. miesto: Simona Juhásová, IX. C
3. miesto: Beáta Dudová, VII. C
                 Daniel Berta, VII. A

 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI