mar
16

Hviezdy na dosah

planet miniNaši piataci sa v piatok 15. marca skutočne tešili do školy. Po vyučovaní tašky nechali doma a so spacákmi, dekami a chutnými dobrotami sa rýchlo vrátili do školy, pretože pani učiteľky geografie im pripravili astronomickú Noc v škole. Najprv zvedavých bádateľov čakal poznávací výlet do Kolonického sedla (Národný park Poloniny), kde sa nachádza observatórium s možnosťou pozorovania nočnej oblohy. Videli rôzne typy teleskopov, ďalekohľadom pozorovali Mesiac a jeho povrch, planétu Jupiter a jeho 4 mesiace Io, Europa, Callisto a Ganymedes. Táto netradičná večerná exkurzia hravou a zábavnou formou vzbudila záujem žiakov o geografiu a prepojili si ňou získané teoretické vedomosti z prebraného učiva o vesmíre a slnečnej sústave s praxou. Tiež si pripomenuli blížiaci sa Medzinárodný deň planetárií (19. marec).

Po návrate z Kolonického sedla našu výpravu čakali zábavné aktivity z oblasti astronómie. Skupiny žiakov postupne prešli výcvikom šikovnosti – Puzzle – museli poskladať fotografiu astronauta Ivana Bellu, ktorý Dvojku v októbri navštívil a stal sa protektorom novootvorenej fyzikálnej učebne. Prešli aj vedomostným výcvikom – Pexeso – hľadali dvojice vesmírnych telies (slnko, planéty, mesiace, kométy, či známych astronautov), náučným výcvikom - Pracovný list – odpovedali na otázky o slnečnej sústave, pohyboch Zeme, vplyve Slnka a Mesiaca na Zem. Nechýbal ani pohybový výcvik, ako sa na skutočných astronautov patrí. Hviezdnu noc uzatvárala záverečná skúška v podobe tvorby projektu, ktorú úspešne zvládli všetci naši malí bádatelia.
Unavené, no plné zážitkov sa v nočných hodinách dvojkárske hviezdičky pobrali snívať o planétach a hviezdach raketovou rýchlosťou. Ráno po prebudení smutní zistili, že sa musia vrátiť na Zem a späť do svojich domovov. Ďakujeme pani učiteľkám geografie a triednym učiteľkám v piatom ročníku, ktoré sa postarali o nezabudnuteľnú noc svojich žiakov pod tajomnou hviezdnou oblohou.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16(1)
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI