mar
18

Vzácne kovy z geografickej olympiády sú na Dvojke

goDňa 12. marca sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády.
Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z rozsiahlych oblastí geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu. Úspešnými riešiteľmi boli všetci žiaci.
Najlepšie sa však darilo dvojkárom v kategórii G (5. roč.) Zuzke Štofovej (5. C), ktorá sa umiestnila na krásnom 1. mieste, a Simonke Karasovej (5. A), ktorá obsadila v tejto kategórii skvelé 3. miesto. Žiačky pripravovala Mgr. Andrea Sabolová.
V kategórii F (6. – 7. roč.) sa nám taktiež podarilo zabojovať a získať pre našu Dvojku výborné popredné umiestnenia. Boris Steeno (7. B) získal 2. miesto a Laura Pivovarníková (7. A) sa umiestnila na 3. mieste. Aj v kategórii E (8. – 9. roč.) sme boli úspešní a to vďaka Michaelovi Kozákovi (9. D), ktorý statočne zabojoval a obsadil 2. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková. Úspešnými riešiteľmi boli aj Lea Lobodášová (7. C), Katarína Zajícová (8. C) a Jakub Kmec (9. C). Všetkým súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a tým, ktorí postupujú ďalej, držíme palce a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • thumbnail_DSC_0848

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI