mar
20

Druháci v bábkovom divadle

babka kuko20. marca navštívili naši druháci mesto Košice. Po krátkej jarnej prechádzke centrom sa tešili na divadelné predstavenie s netradičným názvom NIE!
So záujmom sledovali žartovné zobrazenie rôznych situácií zo všedného dňa rodiny s malými deťmi. Bavili sa na vzdorovitom správaní detí pri obliekaní, jedení, umývaní zúbkov, česaní, zaspávaní... V interaktívnom predstavení zapájali herci do deja aj deti prostredníctvom kúziel, módnej prehliadky a čítania myšlienok pomocou čarovnej prilby. Neposlušným deťom s radosťou pomáhali pri upratovaní rozhádzaných hračiek v detskej izbičke.
Divadelné predstavenie druhákov pobavilo, rozosmialo a zároveň utvrdilo v tom, že vzdorovať sa nepatrí.

  • 1710946777267
  • 1710946777277
  • 20240320_100016
  • 20240320_100716
  • IMG_2849
  • IMG_7798
  • IMG_7801

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI