mar
22

Čítame si ...,

kniha minikeďže sa nachádzame v mesiaci marci, ktorý je „mesiacom kníh“, prihlásili sme sa do celonárodného projektu „Čítame si ...“. Tento jubilejný 15.ročník celoslovenského čitateľského maratónu organizuje Linka detskej istoty s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Koná sa od 18. do 22.marca 2024.
Cieľom podujatia je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do celoslovenského detského čitateľského maratónu čo najväčší počet detí (žiakov a študentov), ktorí budú čítať v rôznych jazykoch súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.
Na našej škole sme si pripravili dňa 21.3. rôzne aktivity čítania od prvého po deviaty ročník. Najzaujímavejšou aktivitou bolo vytvorenie hada, kde každý žiak prečítal minimálne slovo( prváci), až po čítanie príbehov v triedach. Žiaci mali možnosť počas prestávok tráviť svoj oddychový čas v oddychových zónach s knihou v ruke.

Všetci zúčastnení obdržali záložky, ktoré nám poslala Linka detskej istoty.
Stačí už len dúfať, že sme pomohli prekonať minuloročný rekord v čítaní.
Pevne veríme, že sa nám podarilo zlákať čo najviac detí na čítanie a do budúcich rokov prajeme prekonávanie podobných rekordov.

 • F1
 • F10
 • F11
 • F12
 • F13
 • F14
 • F15
 • F16
 • F17
 • F18
 • F19
 • F2
 • F20
 • F21
 • F22
 • F23
 • F24
 • F25
 • F26
 • F27
 • F28
 • F29
 • F3
 • F30
 • F31
 • F32
 • F33
 • F34
 • F35
 • F36
 • F37
 • F38
 • F39
 • F4
 • F40
 • F41
 • F42
 • F43
 • F44
 • F45
 • F46
 • F47
 • F48
 • F49
 • F5
 • F50
 • F51
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • IMG20240321113323
 • IMG20240321113434

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI