mar
24

Veľkonočné tvorivé dielne

vajickaVeľká noc je predo dvermi. Naše príbytky si radi skrášľujeme rôznymi jarnými dekoráciami. Ak si ich vyrobíme vlastnoručne, sú pre nás o to cennejšie.
Žiaci III.D prijali pozvanie od našich susedov a zúčastnili sa tvorivých dielní v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Najprv obdivovali výstavky prác žiakov a pedagógov. Potom si overili svoje zručnosti, skladali, lepili, kreslili, jedným slovom tvorili. Pracovali s nadšením a vyrobené dekorácie boli vydarené. S hrdosťou si ich odniesli domov. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, pohostenie a príjemne strávené chvíle.
Ďalšie fotografie na: https://zspretpadic.edupage.org/album/#photos:album:1130 Fotoalbum Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov/T

  • 01
  • 03
  • 04

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI