mar
25

Svetový deň vody

voda miniSvetový deň vody pripadá každoročne na 22. marca a tohtoročným mottom je "Voda za mier". Tento medzinárodný sviatok sa koná na pamiatku dôležitosti vody a potreby trvalo udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi. Naši žiaci si tento deň pripomenuli zaujímavými aktivitami. Mladší žiaci sa dozvedeli, aký význam má voda pre život na Zemi, ako prebieha kolobeh vody v prírode a prečo je dôležité šetriť vodou. Starší žiaci sa rozprávali o znečisťovaní a spotrebe vody pri výrobe rôznych výrobkov. Pripomenuli si tak mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti.

 • 1. A
 • 1.A
 • 1.B 1
 • 1.B
 • 1.C 1
 • 1.C
 • 1.D
 • 1.E 1
 • 1.E 2
 • 1.E
 • 2.A 1
 • 2.A
 • 2.B 1
 • 2.B
 • 2.C
 • 2.D
 • 3.B 1
 • 3.B
 • 3.C 1
 • 3.C
 • 3.D
 • 4.A 1
 • 4.A
 • 4.B 1
 • 4.B
 • 4.C 1
 • 4.C
 • 4.D
 • II.st 1
 • II.st 2
 • II.st

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI