mar
17

Strieborný postup do krajského kola

cho mini(chemická olympiáda)
V polovici marca sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal jubilejný 60. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaž pozostávala z dvoch častí a tucet najlepších žiakov okresných základných škôl sa snažilo predviesť svoje najpresnejšie zručnosti z chémie.
Teoretická časť preverila mladých bádateľov nielen z vedomostí z chémie, ktoré sú obsahom učiva základnej školy, ale aj zo stredoškolského učiva. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami a laboratórnymi pomôckami. Dvojku reprezentovali tri žiačky, ktoré sa umiestnili na krásnych popredných miestach:

1. miesto - Dominika Petríková (9. A)
5. miesto - Zuzana Oslovičová (9. A)
7. miesto - Sofia Elisabeth Gaľová (9. B)

Šikovným dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a Dominike prajeme veľa úspechov v krajskom kole chemickej olympiády.

 • 1000001298
 • 1000001299
 • 1000001302
 • 1000001303
 • 1000001304
 • 1000001308
 • 1000001309
 • hdimg659e8a7216956af14db996c3df618c
 • hdimg7bb1a591fa4fa7a6349e0a681548df
 • hdimg978583a88e94111658eac7c5e3165b
 • hdimgae76fda7d5c3ba62e8c91f6612f6a9
 • hdimgcd2453c2431e9015cc23a2ef660cdd
 • hdimgd23dd2b7943bfbb8b73f5164de845d
 • hdimgf2535403729edb11e05766ae2ffde7

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI