mar
29

Recitačný sviatok vo Vranove

hviezdoslav miniPred odchodom na veľkonočné sviatky sa 82 žiakov základných a stredných škôl vranovského okresu zišlo v MsDK vo VT, aby jeden druhého obohatili o umelecký zážitok z prednesu v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Klobúk dole pred všetkými odvážnymi recitátormi, ktorých výkony boli ozaj vynikajúce. Dvojka mala zastúpenie v každej kategórii:
1. kat. – Tamara Hermanovská (poézia) a Lucia Hromadová (próza)
2. kat. – Alexandra Hrehová (poézia) a Nikolaj Novosiadly (próza)
3. kat. – Eliška Tatárová (poézia) a Simona Juhásová (próza)
Všetci sú pre nás víťazmi, no prísne kritériá propozícií a odborné hodnotenie poroty nakoniec z našich reprezentantov umiestnili na 3. miesto Luciu Hromadovú a Simone Juhásovej udelili čestné uznanie. Ďakujeme žiakom a pani učiteľkám za prípravu a reprezentáciu školy!

  • 1000002947
  • IMG20240327133749

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI