mar
30

Dobšinského rozprávkový svet

dobsinsky miniZákladná škola Pavla Dobšinského v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote zorganizovali v tomto školskom roku XXIII. ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe komiksu.
S cieľom priblížiť ľudové rozprávky mladému obecenstvu atraktívnejšou formou, ako i podporiť kreativitu nadaných umelcov, sa do tejto tvorivej činnosti zapojili aj výtvarníci našej školy. Moderná podoba jednej z troch určených rozprávok Pavla Dobšinského priniesla úspech prác týchto žiačok:
Simonka Saladiaková z III. D získala vo svojej kategórii (2. - 4. ročník) 3. miesto a komiksovým príbehom o Slncovom koni porota udelila v III. kategórii (7. – 9. ročník) 1. miesto Nine Dudovej, žiačke VII. C a 2. miesto si vyslúžila Vanda Klimešová z IX. B. Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za ďalšiu úspešnú reprezentáciu školy!

  • 1711446992660
  • IMG_20240327_094926~2

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI