Výberové konanie

Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Návšteva na Dvojke Administrátor 84
Zlatá nedeľa v Raslaviciach Administrátor 85
160. ročná Matica slovenská Administrátor 92
Slávik Slovenska 2024 Administrátor 126
EKO-TÝŽDEŇ, 5. deň: Zem, ľudia vs. príroda Administrátor 102
EKO-TÝĎEŇ, 4. deň: ODPAD Administrátor 100
Zem – pôda – voda Administrátor 92
Slávici z lavice 2024 Administrátor 113
EKO-TÝŽDEŇ, 3. deň: Zem – ovzdušie Administrátor 102
EKO-TÝŽDEŇ, 2. deň: Zem, voda a pôda Administrátor 117
3., 2., 1. v biologickej olympiáde Administrátor 76
PYTAGOREJCI ZABODOVALI Administrátor 100
Zelený apríl – mesiac lesov Administrátor 98
Svetový deň ZEME na Dvojke Administrátor 106
Deň narcisov Administrátor 80
ERAZMUS, Francúzsko Administrátor 85
Na návšteve u susedov Administrátor 88
Víťazstvo v diecéznom (krajskom kole) Biblickej olympiády Administrátor 74
Hodina prírodovedy s ornitológom Administrátor 87
Úspešní matematickí olympionici Administrátor 93
Okresné kolo v midi-volejbale Administrátor 79
3 x zlato, striebro a priamy postup na kraj Administrátor 103
Jazykový kvet 2024 Administrátor 97
Bezpečne na cestách Administrátor 100
Medzinárodný deň rastlín Administrátor 96
„V súdnej sieni“ Administrátor 102
Štúrov Zvolen Administrátor 108
Zlato, striebro, bronz v biblickej súťaži a olympiáde Administrátor 97
Čistička odpadových vôd Administrátor 93
Divadlo = výzva aj pre začiatočníkov Administrátor 87

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI