Výberové konanie

apr
19

Úspešní matematickí olympionici

mo miniMatematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách založenou na systematickej individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu voľného času.
Tohtoročné okresné kolo tejto súťaže už tradične usporiadalo začiatkom apríla Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou, kde sa stretli najlepší matematici šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka z celého okresu.
V kategórii Z6 sa spomedzi 21 žiakov umiestnila na krásnom 2. mieste Emília LACKÁ zo VI. A, ktorú pripravovala p. uč. Mgr. Z. Džujková.
V kategórii Z7, taktiež spomedzi 21 žiakov, získal 3. miesto Boris STEENO zo VII. B, pripravoval ho p. uč. Mgr. M. Boroš. A v kategórii Z8 zabojoval Viktor KÓŇA z VIII. B, ktorý sa spomedzi 14 súťažiacich umiestnil na krásnom 2. mieste, pripravoval ho p. uč. Mgr. A. Koman.

Našim úspešným, múdrym a tvorivým hlavičkám zo srdca blahoželáme!

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI