apr
22

Zelený apríl – mesiac lesov

les mini„Les môj dobrý kamarát, pomôžem ti veľmi rád.
Zasadím strom, chránim kvety, rád tam chodím na výlety.
Počujem vtáčky a šum stromov, príroda je druhý domov...“
19. apríla si druháci pripomenuli dôležitosť stromov a lesa pre život človeka. V rôznych aktivitách si rozšírili svoje vedomosti v oblasti funkcie lesa, poznávali lesné rastliny, plody, stromy aj obyvateľov lesa. V zaujímavej prezentácii si žiaci vypočuli príbeh o lese a jeho tajomstvách, mali možnosť počuť zvuky medveďa, líšky, diviaka, jeleňa, lesných vtákov.
Spoločne si opakovali ako sa v lese správať, ako ho chrániť, aby nám všetkým ešte dlho poskytoval čistý vzduch aj priestor na oddych.

  • 1000008624
  • 1000008827
  • 1713519595770
  • IMG_2955
  • IMG_2972
  • IMG_2976
  • IMG_7958
  • IMG_7959
  • IMG_7963

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI