apr
21

Víťazstvo v diecéznom (krajskom kole) Biblickej olympiády

biblolymp16. apríla 2024 sa konalo v Košiciach diecézne kolo Biblickej olympiády, kategória I – Základné školy. Zúčastnilo sa ho 18 víťazných družstiev okresných kôl. Po náročných 6 úlohách sa naše družstvo, Dominika Šaffová, Mária Sabolová z IX. D a Filip Laktič z VIII. B, umiestnilo na 1. mieste. Naši víťazi postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v priestoroch Spišskej kapituly v Spišskom podhradí 21. a 22. mája 2024. K nádhernému úspechu blahoželáme a tešíme sa z ich šikovnosti a znalosti Svätého Písma. Žiakov pripravovala p. uč. Anna Mydlová.

  • IMG_20240416_105943

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI