apr
23

PYTAGOREJCI ZABODOVALI

pyt miniPytagoriáda je nielen matematickou súťažou, ale aj príležitosťou pre žiakov preukázať svoj talent a vášeň pre matematiku. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
9. a 10. apríla sa konalo okresné kolo Pytagoriády v CVČ vo Vranove nad Topľou a naši šikovní Pytagorejci sa ukázali v tom najlepšom svetle.
Kategória P3
Z 38 súťažiacich sa naši tretiaci umiestnili takto:

na 1. mieste a teda víťazom sa stal Oskar Oravec z III. A, ktorého pripravovala p. uč. Bendiková, úspešnými riešiteľmi s umiestnením na 5. mieste boli Julia Temery a Nikolas Vraníkz III. D, ktorých pripravovala p. uč. Danka Kolesárová.

Kategória P4
V tejto kategórii súťažilo 28 štvrtákov a úspešným riešiteľom s umiestnením na peknom 5. mieste bol Branislav Kondáš zo IV. C, ktorého pripravovala p. uč. Kráľová.

Kategória P5
V kategórii piatakov sa spomedzi 21 súťažiacich s krásnymi výsledkami predviedli títo naši žiaci :
2. miesto Štefan Kušnír z V. C, 3. miesto Adam Lazor z V. C, úspešnými riešiteľmi boli aj na 5. mieste Nina Demčíková z V. A a na 6. mieste Róbert Ďurana z V. C.
Všetkých piatakov pripravovala p. uč. Turcovská.

Kategória P6
17 súťažiacich si zmeralo sily v šiestackej kategórii s takýmto umiestnením:
víťazom a teda na 1. mieste skončil Jozef Veliký zo VI. A, na 3. mieste Emília Lacká zo VI. A. O 5. miesto sa podelili Daniel Mihalčin zo VI. C a Diana Demčáková zo VI. B a úspešnou riešiteľkou bola aj Jana Štegerová zo VI. A.
Všetkých šiestakov pripravovala p. uč. Džujková.

Kategória P7
V tejto kategórii bojovalo 17 súťažiacich a na peknom 4. mieste sa umiestnila Lea Lobodášová zo VII.C. Úspešnou riešiteľkou s umiestnením na piatom mieste bola Vanesa Pisarčíková taktiež zo VII.C. Obe dievčatá pripravoval p. uč. Koman.
Výsledky našich múdrych hlavičiek sú veľmi povzbudivé, všetkým žiakom blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole pri prípadnom postupe.

  • 1000007900

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI